Nieuw in de collectie

van Heddy John Appeldoorn

expositie

Piet Lont en Sjaak Kooij

In onze winkel

Studio Roof

Nieuwe tassen in onze winkel

Maria La Verda

Nieuw in onze collectie

kunstenaar: Eugene Onderwater

WizzWizz, Nieuw in onze winkel

lijstenmakerij mellema

op zolder bij de Kunstuitleen

sieraden in onze winkel van

Els de Ruyter

De Kunstuitleen

Hoe werkt het?

Beeldende kunst bij u thuis, hoe werkt dat? Om de woonruimte met een origineel kunstwerk te verfraaien is een idee dat veel mensen aanspreekt, maar vaak te kostbaar lijkt. Bij de kunstuitleen kunt u echter (net als een boek bij de bibliotheek) heel voordelig een kunstwerk lenen. Of lenen en tegelijkertijd sparen om een kunstwerk aan te kopen. Het geleende kunstwerk mag iedere maand omgeruild worden; prettig als u een verkeerde keus gemaakt hebt. De maximale leenperiode van een kunstwerk bedraagt een half jaar; u hoeft dus niet direct te beslissen indien u een werk wilt aanschaffen.

Kopen

Niet zelden wordt verondersteld dat bij de Kunstuitleen de kunstwerken alleen geleend kunnen worden, maar ook niet-abonnees kunnen bij de Kunstuitleen hun aankoop doen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Kopen met koop(spaar)tegoed

De Kunstuitleen kent abonnementen met- en zonder kooptegoed. Kiest u een abonnement met kooptegoed, dan wordt een gedeelte van uw abonnementsgeld door de Kunstuitleen opgespaard. Dit opgebouwde kooptegoed kunt u besteden als u bij de kunstuitleen tot een aankoop overgaat.

Kopen met de aankoopregeling

Als abonnee kunt u ook gebruikt maken van de aankoopregeling van de Kunstuitleen. Een duur kunstwerk ineens aanschaffen is niet voor iedereen weggelegd. Deze regeling stelt u echter in staat om middels gespreide betaling toch het kunstwerk van uw keuze aan te kopen.

Gratis kunst als hypotheekklant van De Jong Assuranti?n en De Jong & Bouterse (Schagen)

Wanneer De Jong Assuranti?n voor een nieuwe hypotheek als uw tussenpersoon optreedt, kunt u bij ons een jaar lang gratis kunst ter waarde van € 700,- lenen. Wilt u hier meer over weten, neem contact op met De Jong Assuranti?n, 0223-688788 of klik hier www.de-jong.nl

Kunst op de werkplek

Veelal wordt gedacht bij het lenen van kunst aan ‘thuis’, maar daarnaast is het ook een uitstekend idee om de werkplek met kunst levendiger te maken. ‘Werkplek’, is dan wel een begrip dat u ruim moet zien. Kantoren, kantines, werkplaatsen, wachtkamers, vergaderzalen, trappenhuizen, gangen, het zijn voor een bedrijf of instelling evenzovele uitdagingen om er met kunst iets moois van te maken.

Wat kunt u lenen?

De Stichting Kunstuitleen Den Helder beschikt over een groot aanbod hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse en in Nederland werkende kunstenaars. De diverse, wisselende collectie omvat schilderijen, grafiek, fotowerken, plastieken etc. in verschillende stijlen.

Bezorgdienst

De kunstuitleen brengt op uw verzoek de kunstwerken bij u thuis. Kosten in Den Helder: € 10,00 per bezorging. Kosten in de regio: € 20,00 per bezorging.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Reglement bevattend: voorwaarden waaronder de Stichting Kunstuitleen Den Helder kunstwerken uitleent aan deelnemers en bij verkoop bemiddelt.

 

 1. De Stichting sluit overeenkomsten af met personen/instellingen die tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken lenen (en noemt hen: deelnemers).
 1. Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten welke de Stichting afsluit met de deelnemers.
 1. Opzegging van de huurovereenkomst door deelnemers schriftelijk of per mail te gebeuren, voor de eerste van de nieuwe maand. Bij opzegging van de huurovereenkomst dient men, vanaf de datum van opzegging, de gemaakte facturen nog te voldoen.
 1. De huurperiode?bedraagt per werk maximaal zes maanden: de Stichting behoudt zich het recht voor om werk binnen de huurperiode terug te vragen echter niet eerder dan 14 dagen na aanzegging daartoe, indien de kunstenaar de Stichting daarom verzoekt (uiteraard in overleg met de deelnemer). Indien niet gereserveerd kan de uitleenperiode met een half jaar worden verlengd. Voor bedrijven en instellingen geldt geen maximum uitleentermijn.
 1. De deelnemer dient de bijdrage bij vooruitbetaling te voldoen (per automatische incasso of door storting aan de bankrelatie van de Stichting of diens giro).
 1. Heeft de deelnemer achterstand in de bijdrage dan kan hij/zij bij terugkeer van geleende werken pas dan weer werken lenen nadat de betalingsachterstand is aangezuiverd.
 1. Maakt de deelnemer geen gebruik van de mogelijkheid tot lenen dan is hij/zij tot opzegging toch de maandelijkse bijdrage verschuldigd, in welk geval?het?huurgedeelte van de maandelijkse bijdrage aan de Stichting vervalt (zie ook artikel 16).
 1. Bij opzegging van de overeenkomst is de deelnemer verplicht het werk uiterlijk op de datum waarop de overeenkomst eindigt aan de Stichting terug te geven.
 1. Bij overschrijding van de hierboven genoemde leentermijn van zes maanden wordt per week een boete in rekening gebracht van € 0,50 per werk. Blijft de deelnemer na aanmaning alsnog in gebreke het geleende terug te bezorgen, dan heeft de Stichting het recht dit langs gerechtelijke weg terug te bekomen, tenzij de deelnemer laat weten het geleende werk te willen kopen. Als dan dient de volledige koopprijs te worden voldaan.
 1. De deelnemer is vanuit de kunstuitleen verzekerd tegen de gangbare inboedelvoorwaarden o.a. brand, diefstal met braak e.d . De deelnemer is echter zelf aansprakelijk voor schade welk door eigen toedoen aan het geleende werk is ontstaan tijdens de huurperiode. Schade toegebracht door verzekerde of diens huisgenoten wordt door de meeste W.A.-verzekeringen niet gedekt. Bedrijven en/of voor het publiek toegankelijke gebouwen dienen zich voor het gehuurde werk te verzekeren.
 1. De deelnemer dient zelf het transport van het werk van en naar de Stichting te verzorgen, waarbij hij/zij zich verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
 1. Geleende werken mogen niet op een vochtige plaats of in directe nabijheid van een warmtebron bewaard worden; tevens dienen ze door de huurder beschermd te worden tegen zonlicht.
 1. Bij beschadiging, vermissing of het teniet gaan van het geleende dient de deelnemer onmiddellijk door een aangetekend schrijven de Stichting op de hoogte te stellen.
 1. Adreswijziging dient de deelnemer onmiddellijk schriftelijk of per mail aan de Stichting mee te delen.
 1. Een nader vast te stellen gedeelte van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt door de Stichting voor een deelnemer gereserveerd als zijn/haar kooptegoed. Kooptegoeden zijn uitsluitend besteedbaar voor aankoop van werken door bemiddeling van de Stichting. De Stichting vergoedt aan de deelnemers geen rente hierover.
 1. Indien na beëindiging van een abonnement kooptegoed resteert, dan is de deelnemer verplicht binnen een jaar het betreffende bedrag te besteden aan een aankoop van werk. Na afloop van de termijn van een jaar na opzegging vervalt het tegoed automatisch aan de Stichting.
 1. Alle werken waarover de Stichting beschikt kunnen door de deelnemers maar ook door niet-deelnemers worden gekocht.
 1. Prijzen van kunstwerken staan ( prijswijzigingen voorbehouden) op de achterkant van de werken vermeld. Tevens is vermeld of de prijs inclusief of exclusief de lijst geldt. Indien de prijs van het werk exclusief een lijst is vermeld, vindt men tevens de prijs van de lijst (inclusief 21%BTW) apart vermeld, of is deze op te vragen aan de balie.
 1. De Stichting stelt nadere normen?betreffende?het aantal werken dat een deelnemer kan huren.
 1. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke de Stichting maakt of moet maken uit dit reglement voortkomend en aan de deelnemer te wijten, zijn voor rekening van de deelnemer.
 1. De Stichting heeft, bij wanbetaling of overtreding van dit reglement door de deelnemer, het recht onmiddellijk de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen, zonder terugbetaling van diens kooptegoed.
 1. Voor het overige geldt dat de deelnemer niet mag handelen in strijd met het in de Stichtingsstatuten bepaalde. Een exemplaar van deze statuten kan op aanvraag, tegen administratiekosten, worden verstrekt

Het bestuur, 1 januari 2002

Abonnementen

Goedkoper dan u denkt U kunt abonnee worden door inschrijving (legitimatie verplicht) aan de balie tijdens de openingstijden.

Na legitimatie kunt u meteen u meteen werken uitzoeken en meenemen.

Abonnementen met kooptegoed
Prijs per
maand
Werken
lenen tot
spaar
gedeelte
€ 15,- € 700,- € 6,-
€ 17,- € 800,- € 7,-
€ 19,- € 1000,- € 8,-
€ 22,- € 1200,- € 9,50
€ 25,- € 1400,- € 11,-
Of 1 werk van onbeperkte waarde

Bij bovenstaande abonnementen spaart u een bedrag van het maandelijkse bedrag. Dit levert u het zo genoemde kooptegoed op, dat u bij de Kunstuitleen Den Helder vrij kunt besteden aan een kunstwerk.

Abonnementen zonder kooptegoed
Prijs per maand Aantal Werken Werken lenen tot
€ 10,- 1 € 700,-
€ 12,- 1 € 900,-
€ 15,- 1 of 2 € 1200,-
€ 17,- 1 of 2 € 1400,-
€ 19,- 1 of 2 € 1600,-
Of 1 werk van onbeperkte waarde

VOOR BEDRIJVEN MET MEER DAN 10 WERKEN GELDEN SPECIALE TARIEVEN

Klik hier om een Abonnement aan te vragen